De sloop is gestart

De sloop is gestart

Beelen start deze week met het opbouwen van het werkgebied rondom de LCP van het voormalig Gorlaeus-complex. Dit is het officiële startmoment voor een tweejarige sloop van het LCP en de Hoogbouw. De Hoogbouw zal vanaf oktober dit jaar aan het sloopterrein worden toegevoegd.

Wat betekent dit voor de omgeving?

De sloop heeft de eerste maanden weinig invloed op de omgeving. Beelen start eerst met het saneren van het asbesthoudend materiaal uit het LCP. Van deze sanering merkt de omgeving niets. De sanering voeren we geheel inpandig uit, onder strikte wet- en regelgeving. Omdat asbest een gevaarlijke afvalstof is, worden de werkzaamheden onder condities uitgevoerd. De medewerkers zijn beschermd en de wetgeving hanteert voorschriften die ervoor zorgen dat geen verontreiniging naar mens en milieu kan optreden. Mocht u vragen hebben over de sanering, dan kunt u deze altijd stellen via de contactpagina van deze site. Wij informeren u graag!

Afzetten werkgebied

Het werkgebied rondom het sloopterrein wordt hermetisch afgesloten. Dit doen we met bouwhekken en doek. Met het afzetten van het gebied vervalt de fiets- en voetgangersdoorgang aan de Max Planckweg. Vanaf de Einsteinweg is het hockeycentrum bereikbaar. Vanaf daar is de weg afgesloten. We zullen dit met borden duidelijk aangeven.

De ingang van ons sloopterrein is via de Wassenaarseweg. We plaatsen waarschuwingsborden: “In- en Uitrit Werkverkeer”. Uiteraard houden onze chauffeurs rekening met uw aanwezigheid.

Om overlast tot een minimum te beperken rijden we buiten de spitsuren. Dit betekent dat we niet met vrachtauto’s rijden tussen 07.00 en 09.00 uur en tussen 16.30 en 18.30 uur.

Duurzaam slopen

Dit project wordt gesloopt onder het BREEAM-certificaat. Dit houdt in dat we, aanvullend op de eisen uit het bouwbesluit, duurzaam slopen. We minimaliseren overlast naar de omgeving. We hergebruiken zoveel mogelijk afvalstoffen en we zorgen dat hierbij zo min mogelijk brandstof wordt verbruikt. Meer informatie over het BREEAM slopen vindt u op de website: BREEAM Sloop en Demontage.

Omgevingsmanager Beelen

Heeft u vragen over de sloop, wilt u meer weten over de impact in de omgeving of heeft u een klacht, dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van Beelen, René Roelofs. Hiervoor kunt u gebruikmaken van het contactformulier op deze pagina.

 

Team Sloop LCP – Hoogbouw
Beelen Sloopwerken

English Version

Demolition has started
Beelen started this week with setting up the demolition site surrounding the LCP of the former Gorlaeus-complex. This is the official start moment for the two year demolition of the LCP and the Tower building. The Tower building will be added to the demolition site in October this year.

Wat does this mean voor the surrounding area?
During the first few months the demolition will have little effect on the surrounding area. Beelen will first start with removing the asbestos-containg materials from the LCP. The area will not notice any of this. The asbestos removal is completely done indoors under strict rules and regulations. Asbestos is a dangerous material and will therefore be removed under conditions. The workers are protected and the law governs that that no pollution will affect either man or environment. If you have any questions concerning the asbestos removal, you can place them via the contact page on this website. We will gladly advise you!
Enclosed demolition site
The demolition site will be completely closed off. This is done by fences and canvas. By closing off the area, the cycle- and pedestrian throughway on the Max Planckweg will become void. The sport centre can be accessed from the Einsteinweg.
From there the road is closed. We will place signs to show the way.

The entrance to the demolition site is from the Wassenaarseweg. We will place signs “In- en Uitrit Verkeer”. (entry and exit traffic). Obviously our drivers will be aware of your prescence.

To keep the inconvenience as low as possible the transport will take place outside of rush hours. This means we will not transport between 07:00 – 09:00 and 16:30 – 18:30.

Sustainable Demolition
This project is being demolished under the BREEAM certificate. This means that we, in addition to the requirements of the building act, will use sustainable demolition. We minimise the inconvenience to sthe surrounding area. We will recycle as much waste as possible and minimise the use of fuel. More information on BREEAM can be found on the website: “BREEAM Sloop en Demontage”.

Area Manager
If you have questions concerning the demolition, do you want to know more on the impact on the surrounding area or do you have a complaint, please contact the Beelen Area Manager, René Roelofs. You can use the contact form on this page.

Team Sloop LCP – Hoogbouw
Beelen Sloopwerken