Duurzame sloop BREEAM Excellent

Duurzame sloop voormalige gebouwen Gorlaeus

Op maandag 8 mei is de sloop gestart van de LCP van het voormalige Gorlaeus-complex. Daarmee gaat een volgende fase in van de realisatie van de ‘Nieuwbouw Gorlaeus’. Deze nieuwe high-tech omgeving moet onderdak gaan bieden aan alle afdelingen en instituten van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. De eerste fase werd eind 2016 voltooid en in gebruik genomen. In 2021 moet het gehele vernieuwde Gorlaeus gereed zijn. Dit najaar wordt ook begonnen met de sloop van de Hoogbouw. Verantwoordelijk voor de werkzaamheden is sloopbedrijf Beelen. Overigens zal in eerste instantie van de sloop weinig merkbaar zijn: tot na de zomer spelen de meeste werkzaamheden zich ‘inpandig’ af, waardoor zij voornamelijk onttrokken zullen zijn aan het zicht.

Eén na hoogste duurzaamheidsniveau

De Universiteit Leiden staat midden in de maatschappij, en wil bijdragen aan een duurzame samenleving. Ook in haar vastgoedbeleid, en dus bij de bouw van de nieuwe Science-campus, streeft de universiteit naar duurzaamheid. Dit uitgangspunt was prominent terug te zien in de aanbesteding van de sloopwerkzaamheden, die uiteindelijk leidde tot de keuze voor sloopbedrijf Beelen. Beelen zegde toe het project uit te zullen voeren op duurzaamheidsniveau BREEAM Excellent. Dit is het één na hoogste niveau van de internationale beoordelingsmethode BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), waarmee de duurzaamheidprestaties van gebouwen bepaald wordt. Beelen wil dit niveau halen door de overlast voor de omgeving minimaal te houden, de uitstoot van CO2 te beperken en sloopafval zoveel mogelijk te hergebruiken. Zo verwerkt Beelen op de slooplocatie al het puin tot ‘granulaat’ dat gebruikt kan worden voor de nieuwbouw of fundering van wegen. Deze sloop is een van de eerste projecten in Nederland die het niveau BREEAM Excellent behalen. De Universiteit Leiden laat hiermee zien serieus werk te maken van haar duurzaamheidsambities.

In mei 2019 volledig afgerond

Voordat er gesloopt kan worden, moet de laagbouw (het LCP, het Cluster-gebouw en het Vastgoed-gebouw) ontruimd worden. Kort daarop volgt de sanering van het aanwezige asbest. Dit gebeurt onder strikt gereguleerde en streng bewaakte omstandigheden om gevaren voor de gezondheid te voorkomen. Wanneer alle asbest verwijderd is, kan begonnen worden met de ‘voorsloop’. Daarbij worden alle ‘niet-steenachtige’ materialen met de hand en klein gereedschap gesloopt en afgevoerd. Na de bouwvak volgt de ‘totaalsloop’. Dit gebeurt met een sloopkraan die het gebouw bij wijze van spreken in stukken knipt. In oktober komt ook de hoogbouw aan de beurt. Ook hier weer begint Beelen met asbestsanering. Pas volgend jaar zal dit gebouw verder gesloopt worden. Volgens de planning zijn de sloopwerkzaamheden in mei 2019 volledig afgerond.

Met vertrouwen vooruit kijken

Steven Menijn, Projectleider van het Vastgoedbedrijf Universiteit Leiden, kijkt met vertrouwen vooruit. “De Nieuwbouw Gorlaeus is het grootste project dat we op dit moment uitvoeren. We zijn blij dat we nu – met de aanvang van de sloop – de tweede fase bereikt hebben. Het feit dat dit volgens de duurzaamheidsambitie BREEAM Excellent zal gebeuren, is iets waar we als Universiteit Leiden zeker trots op mogen zijn. Het maakt dit tot het grootste Nederlandse sloopproject van dit moment waarbij met zoveel zorg omgegaan wordt met de omgeving. Ik ben ervan overtuigd dat de professionals van Beelen dit dankzij al hun ervaring tot een succes kunnen maken.”

English Version

Sustainable demolition BREEAM Excellent

Sustainable demolition former Gorlaeus buildings

On monday May 8th the demoilition of the LCP of the former Gorlaeus-complex was started. This is the next fase in the realization of the “New Gorlaeus” building. This new high-tech facility will contain all departments and institutes of the Mathematics and Science Faculty. The first fase was completed at the end of 2016. In 2021 the entire new Gorlaeus will be complete. This autumn the demolition of the tower building will also start. Beelen Sloopbedrijf is responsible for the demolition. In the first instance there will not be much activity noticeable: until after the summer period most of the activities will take place indoors.

2nd Highest Level of Sustainability
The Leiden University is at the centre of society, and wants to contribute to a sustainable community. Also in her property policy, the realization of the new Science-campus, the university aims at sustainability.This base was prominent in the contract of the demolition activities, which resulted in the choice for Beelen Sloopbedrijf. Beelen took the project under the sustainability level of BREEAM Excellent. This is the 2nd highest level of of the international assessment method BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), to determine the sustainability perfomance of buildings. Beelen will use this method to minimilize inconvenience, limit the CO2 emissions and to recycle as much waste as possible. Beelen will transform all the waste to granulate to be used in the new building or as foundation for roads. This project is one of the first in the Netherlands to use the BREEAM Excelent level method. The Leiden University hereby shows to be serious in her sustainability ambitions.

May 2019 completed
Before the demolition can begin, the low buildings (the LCP, the Cluster and the Vastgoed buildings) need to be cleared. Shortly after the asbestos removal can begin. Asbestos is removed under strict rules and regulations and strictly controlled conditions to prevent any danger to health. Once the asbestos has been removed, the ‘pre-demolition’ can start. All ‘non-stone’ materials will be removed by hand and small tools. After the building vacation period the ‘total demolition’ will start. This is done with a demolition crane that “cuts” the building into smaller pieces. In October the Tower building will start the demolition cycle. Here too Beelen will start with the asbestos removal fase. The total demolition will follow next year. According to the planning the demolition activities will be fully completed in May 2019.

Confidently looking forward
Steven Menijn, project leader for the Vastgoedbedrijf Leiden University, is confidently looking forward. The “New Gorlaeus” building is the biggest project being carried out at the present time. We are happy now – with the start of the demolition – to have reached fase two. The fact that this is all done with the sustainability ambition using BREEAM Excellent, is something that we as the Leiden University can be proud of. It makes this the largest demolition project in the Netherlands, at the moment, wherby such care is taken for the surrounding area. I am convinced that the Beelen professionals, using their vast experience , will make this a success.