Geluid- en trillingsoverlast voorkomen

Tijdens de machinale sloop kan geluid- en trillingsoverlast ontstaan. Vooraf maakt het deskundig onderzoeksbureau ALCEDO een prognose van te verwachten geluid en trillingen. We schatten in of maatregelen nodig zijn zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een geluidsscherm of toepassing van een andere slooptechniek. Tijdens de sloop gaan we zowel het geluid als de trillingen meten. We toetsen of de prognose klopt met de praktijk. Op basis van de meting passen we eventueel de prognose aan. Blijkt uit het geluidsrapport en/of de controlemeting dat we binnen de normen zitten, dan betekent dit niet dat u geen overlast ervaart. Wij staan ervoor open aanvullende maatregelen te treffen om overlast tot een minimum te beperken. Heeft u vragen of klachten met betrekking tot geluid of trillingen, dan ontvangen wij graag uw bericht via deze pagina.

English Version

Prevention of sound and vibration inconvenience
During the mechanized demolition there may be an inconvenience of sound and vibrations. Beforehand the expert research company ALCEDO will make a prognosis of the expected sonds and vibrations. We will make an estimate to see if measures need to be taken, like placing a soundbarrier or using a different demolition method. During the demolition we will be measuring the amount of sound and vibrations. We will compare to see if the prognosis agrees with the actual practice. On the basis of the measurements we may adapt the prognosis. If according to the sound report and/or the control measurements we are within the norm, that does not mean that you will not experience any inconvenience. We are open to use any extra means to minimize the inconvenience. If you have any questions or complaints concerning sound or vibrations, please place them via this webpage.